چارت سازمانی شرکت

چارت سازمانی شرکت

 • رئیس هیئت مدیره
  امیر ابراهم افروز
 • هیئت مدیره
  رسول بصراوی
 • هیئت مدیره
  امراله جزایری
 • مدیرعامل
  مهندس مشتاقیان
  • دفتر
   خانم شجاع
  • رییس کارگاه و کنترل کیفیت
   مهندس رستگار
  • مشاور تولید
   مهندس بوستانی
  • تحقیق و توسعه
   دکتر هومن روشنایی
   • بازرگانی
    دکتر امید روشنایی
  • اداری مالی
   خانم شجاع
   • مالی
    آقای
   • اداری
    آقای
   • برنامه ریزی
    خانم
  • مشاور مطالعات آبخیزداری
   مهندس خوشنامی